Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    พฤติกรรมการบริโภค การเป็นหนี้ และคุณภาพชีวิต ของชาวประมงทะเล ในตาบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    เสาวณีย์ ณ นคร; อาแว มะแส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

    การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการเป็ นหนี้ของ ชาวประมงทะเล 2) ศึกษาคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล และ 3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการบริโภคและการเป็ นหนี้กับคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การศึกษาได้มาจากการสุ่มตัวอย่างครัวเรือนชาวประมงทะเลที่อาศัยอยู่ใน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนา ลึก บ้านท้องโหนด และบ้านคอเขา ตาบลสิชล อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 300 ครัวเรือน ด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ทา การรวบรวมข้อมูลทา ด้วยการ สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยใช้แบบสอบถ ...