Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ยกระดับมาตรฐานการวิจัยไทยสู่ระดับสากลกับ "คุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัย" 

    Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2017-11-24)

    การพัฒนาประเทศให่สามารถพึ่งพาตนเองไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ และสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ จำเป็นต้องมี "การวิจัย"เป็นองค์ประกอบสำคัญของยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศ เนื่องจากการวิจัยเป็นการสร้าง และพัฒนาความรู้ในมิติต่างๆ ที่จะทำให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างทันทวงที สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคืการมหาชน) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย และสำรวจความคิดเห็นสาขาการวิจัย และพัฒนาขึ้นเพื่อเป็น ...