Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ตัวประมาณค่าด้วยวิธีของซิลส์ในการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่มขั้นเดียว 

    ชัชวาลย์ กองน้ำ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    งานวิจัยนีได้นําเสนอตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรโดยใช้วิธีการของซิลส์ สําหรับการ เลือกตัวอย่างแบบกลุ่มขั้นเดียวแบบง่าย ไม่คืนที ตัวประมาณค่าตัวแรก พัฒนาจากค่าเฉลี่ยของกลุ่ม เมื่อทราบค่าสัมประสิทธิการแปรผันของค่าเฉลี่ยของกลุ่ม และขนาดของกลุ่ม และตัวประมาณค่าที่ สอง พัฒนาจากค่าเฉลี่ยแบบอัตราส่วน เมื่อทราบค่าสัมประสิทธิการแปรผันของค่ายอดรวมของ กลุ่ม และของขนาดของกลุ่ม ข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวประมาณค่าทั้งสอง เป็น ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ แล้ว ที่ประชากรมีการแบ่งออกเป็น 20กลุ่ม ซึ่งจะสุ่มเลือกตัวอย่างขนาด เท่ากับ 5, 10และ 15 กลุ่ม ...