Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ทำไมต้องค้านท่อก๊าซฯ. 

    กองบรรณาธิการโลกสีเขียว. (กองบรรณาธิการโลกสีเขียว., 1998)

    การสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาสหภาพพม่าเข้ามาในประเทศไทย นับเป็นอภิมหาโครงการของการปิโตเลี่ยมแห่งประเทศไทย หรือ ปคท. ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนกว่า 16,000 ล้านบาท นี่ยังไม่นับรวมเงินที่ ปตท.จะต้องจ่ายเป็นค่าซื้อก๊าซปีละ 400 ล้านเหรียญสหรัฐ อีกทั้งมูลค่าความเสียหายอันเกิดขึ้นกับป่าไม้ สัตว์ป่า และความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนต่างๆในกาญจนบุรี ที่ท่อก๊าซพาดผ่าน ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะตีค่าออกมาเป็นตัวเงินได้