Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  ก้าวที่ 3 ของศูนย์วิจัย'นิด้า' 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-11-24)

  รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวว่า นิด้าตั้ง 12 ศูนย์วิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านอย่างชัดเจน แนวทางในการทำวิจัยของนิด้า เน้นสร้างจุดเด่นของศูนย์วิจัยให้มีความแตกต่าง และผลิตผลงานวิจัยที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
 • Thumbnail

  'นิด้า'ต่อยอดงานวิจัย พัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

  Unknown author (ฐานการพิมพ์, 2017-11-23)

  ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นิด้า เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างการเร่งระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เมืองอัจฉริยะและอสังหาริมทรัพย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ในรูปแบบสมาร์ทซิตีฟอรัม โดยความร่วมมือในรูปแบบการบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้เพื่อต้องการให้นำงานวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองออกมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่จะเก็บไว้บนหิ้ง
 • Thumbnail

  ยกระดับมาตรฐานการวิจัยไทย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในยุคเเห่ง disruption 

  Unknown author (บริษัท บางกอกโพสต์, 2018-12-19)

  เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว สถบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพเเละคุณวุฒิวิชาชีพของกลุ่มสาขาวิชาชีพบริการวิจัยสาขาการวิจัยเเละพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการเเละเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศเเละระดับสากล การรับรอคุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัยนี้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวนักวิจัยเอง และเป็นประโยชน์ต่องค์กรวิจัยด้วย
 • Thumbnail

  ยกระดับมาตรฐานการวิจัยไทยสู่ระดับสากลกับ"คุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัย" ครั้งแรกในประเทศไทย 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2017-11-24)

  การพัฒนาประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ จำเป็นต้องมี"การวิจัย" เป็นองค์ประกอบสำคัญของยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศ
 • Thumbnail

  สัมภาษณ์พิเศษ : รัฐประศาสนศาสตร์'นิด้า' 'WISDOM for Change" 

  Unknown author (เก็ต ออน เทคโนโลยี, 2014-11-05)

  ตลอดระยะเวลา 49 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำในการวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการให้บริการทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน ทำงานโดยใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมมาโดยตลอด พร้อมกับได้เดินหน้าปรับตัวไปสู่ความเป็น World Class University