Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    หนุนใช้'พลังงานหมุนเวียน' ยันไม่เอา! โรงไฟฟ้าถ่านหิน'เทพา-กระบี่' 

    Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2019-04-25)

    ตามที่กระทรวงพลังงานมอบให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) จัดทำโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์(SEA) สำหรับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ โดยมีตัวแทนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้นำชุมชนเข้าร่วม แต่ไม่เชิญเครือข่ายคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและกระบี่และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม โดย ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน นิด้า ชี้แจงว่า ที่ไม่ได้เชิญเครือข่ายคัดค้านโรงไฟ้ฟ้าถ่านหินเทพา-กระบี่เข้าร่วมไม่ได้มีเจตนาที่จะกีดกัน แต่หากจัดใหญ่เชิญคนเยอะ จะไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันอย่างทั่วถึง และในการเสวนาวันนี้ก็ ...