Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    โครงการพัฒนายุทธศาสตร์กำลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัฒน์ 

    อักษรศรี พานิชสาส์น, หัวหน้าโครงการวิจัย (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2011-07)

    งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการวิจัยภายใต้โครงการพัฒนายุทธศาสตร์กำลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทและความสำคัญทางเศรษฐกิจของจีนต่อพลวัตเศรษฐกิจโลกและความสำคัญต่อไทย เพื่อจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีในประเทศไทย รวมทั้งศึกษาทบทวนด้านกำลังคนในส่วนของการศึกษาและการวิจัยของรัฐ เพื่อรองรับการขยายตัวของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน และบทบาทของจีนที่จะมีต่อพลวัตของเศรษฐกิจโลกในอนาคต การศึกษาวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นวิธีการวิจัยเชิงบูรณาการ ประกอบด้วย ...