Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    เจาะลึกด่านชายแดนไทยเพื่อนบ้าน สิงขร-มูด่อง. 

    นิพนธ์ สุวรรณวัฒนา. (กองบรรณาธิการ Customs Import-Export., 2005)

    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกาศให้ช่องทางด่านสิงขรเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า เมื่อ 19 กันยายน 2540 เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธืระหว่างไทย-สหภาพพม่า กำหนดการซื้อขาย ณ จุดผ่อนปรนได้วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท(ห้าแสนบาท) ต่อคน/วัน