Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การเสริมสร้างความเข้าใจและกระชับความสัมพันธ์อันดีในระดับท้องถิ่นไทย-มาเลเซีย : โครงการนำร่องการส่งเสริมบทบาทนายอำเภอชายแดน. 

    สำนักประสานงานมวลชน. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 1999)

    การเสริมสร้างความเข้าใจและการกระชับความสัมพันธ์อันดีในระดับท้องถิ่นไทย-มาเลเซีย เป็นโครงการหนึ่งที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นโครงการนำร่องหรือโครงการต้นแบบสำหรับการสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎี และการปฎิบัติในการส่งเสริมบทบาทของนายอำเภอชายแดน บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ที่อยู่ตามแนวชายแดนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งยังขาดจุดเชื่อมกับระดับนโยบายหรือระดับบน ให้มีส่วนช่วยในการสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนเพื่อนบ้าน และที่สำคัญไม่สร้างปัญหาจากความไม่รู้ไม่เข้าใจ จนเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ๋ระดับประเทศเช่นในอดีต