Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    บัว(หลวง)บานในโฮจิมินห์ซิตี้ มรดกความคิด 'ตั้งเพียกชิ้ง' 

    สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี (บริษัทแมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป., 1993)

    17 ปีที่แล้ว ธนาคารกรุงเทพต้องปิดสาขา 3 แห่งในไซง่อนหลังจากชัยชนะขั้นเบ้ดเสร็จของพรรคคอมมิวนิสตื ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจโลก วันนี้ธนาคารกรุงเทพกลับเข้าไปในเวียดนามใหม่ แม้วันเวลาและเงื้อนไขแวดล้อมจะผันแปรไป แต่รากฐานธุรกิจหลักของแบงก์กรุงเทพสาขาเวียดนามยังอิงแอบอยู่กับสายสัมพันธ์อันแนบแน่น กับพลังธุรกิจของชาวจีนโพ้นทะเล ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของ "ชิน โสภณพนิช"ในการขยายกิจการสู่ต่างประเทศเมื่อ 40 ปีที่แล้ว