Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  การอนุญาตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

  เนตรนภางค์ นำจิตรไทย; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาวิทยาการ และภูมิปัญญา (Knowledge) ของมนุษยชาติ ซึ่งความรู้และภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นผลมาจากกระบวนการค้นคว้าและ คิดค้นที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับจากสาธารณะชนทั่วไปว่าวิทยาการความรู้ และ ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นนี้ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge) ที่เกิดขึ้นเฉพาะในแต่ละพื้นที่ หรือเขตภูมิศาสตร์ อันเป็นองค์ความรู้ที่เกิดมาจากการใช้ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ของคนใน ชุมชนหรือท้องถิ่นในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดารงชีวิตและมีการสืบทอดจากคนรุ่น หนึ่งไปสู่ค ...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี 

  ณิชาภัทร วิสุทธิปราณี; วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบและการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี ถอดบทเรียนความสำเร็จและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี และเสนอแนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยทำการศึกษาข้อมูลจาก เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และใช้การสัมภาษณ์และการสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ กลุ่มสมาชิกพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน 22 คน จาก 6 อำเภอ ที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในที่อยู่อาศัย ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพึ่งตนเองของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

  อัยรวี วีระพันธ์พงศ์; อุดม ทุมโฆสิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษามีวัตถุประสงค์การศึกษา 2 ประการ ได้แก่ 1) การพึ่งตนเองของชุมชน ท้องถิ่นมีลักษณะสำคัญอย่างไร 2) มีปัจจัยอะไรบ้างทีมีอิทธิพลต่อการพึ่งตนเองของชุมชน ท้องถิ่นไทย
 • Thumbnail

  ผู้นำท้องถิ่นกับความเข้มแข็งของชุมชนชนบท 

  ชาญเดช เจริญวิริยะกุล; สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2003)