Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การประเมินโครงการบ้านมั่นคง: กรณีศึกษาชุมชนตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

    ปิยะราช เทพสุภา; สุรสิทธิ์ วชิรขจร (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    การประเมินโครงการบา้นมนั่ คง:กรณีศึกษา ชุมชนตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง ชุมชนตำบลบาง โปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในด้านปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ 2) ศึกษาปัญหา อุปสรรคทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง