Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  การบริหารงานปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมในเขตเทศบาลนครกรุงเทพ 

  ศรีสุรางค์ อัศวนิก; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  การปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมเป็นนโยบายที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ เพราะการปรับปรุงจะให้ผลดีอย่างน้อย 3 ประการคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ซึ่งเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และศีลธรรม และด้านการเมือง รัฐบาลได้มอบหมายให้เทศบาลนครกรุงเทพดำเนินการนี้ จึงได้จัดตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการพิจารณากำจัดอาคารผิดสุขลักษณะและรกรุงรัง (ก.อ.ส.ร.) ขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2502 คณะกรรมการมีความเห็นว่าก่อนที่จะดำเนินการปรับปรุงแหล่งชุมชนในเขตเทศบาลนครกรุงเทพ ควรจะได้ทราบจำนวนและลักษณะแห่งความเสื่อมโทรมของแหล่งเสื่อมโทรมภายในเขตที่จะทำการปรับปรุง ...
 • Thumbnail

  การพัฒนานโยบายเกี่ยวกับชุมชนแออัด 

  ปราณี พนมเริงไชย; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1989)

  สภาพปัญหาชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร ยังเป็นปัญหาสำคัญในระดับชาติ ทั้งที่รัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการในการแก้ปัญหาชุมชนแออัดเท่าที่ได้ดำเนินการติดต่อกันมานับเป็นเวลานานเกือบ 3 ทศวรรษ แต่ยังไม่ส่งผลตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ เหตุผลที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะจากรายงานการวิจัยเกี่ยวกับชุมชนแออัด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังมิได้ลดจำนวนลง ในทางตรงข้ามปริมาณชุมชนแออัดและปัญหากลับเพิ่มมาก ประเด็นดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยกำหนดแนวการศึกษาเพื่อทดสอบว่าการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับชุมชนแออัดยังมีข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ หากไม่ใช่เนื่องมาจากการกำหนดนโยบาย ก็คงเนื่องมาจากการนำนโยบ ...
 • Thumbnail

  ความแปลกแยกของคนในชุมชนแออัดกับการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน : ศึกษากรณีชุมชนวังโสม กรุงเทพมหานคร 

  สุกัญญา ถมยา; จิระพร บูรณสิน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาระดับความแปลกแยกของคนในชุมชนแออัด และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 4 ด้านของความแปลกแยก คือ ความรู้สึกไร้อำนาจ ความรู้สึกไร้ความหมาย ความรู้สึกไร้บรรทัดฐาน ความรู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคม รวมทั้งตัวแปรอื่น ๆ คือทัศนคติมุ่งรักษาวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ของชุมชน ทัศนคติเกี่ยวกับกิจกรรมในชุมชนที่ผ่านมา บทบาทของคนใกล้ชิดในการเข้าร่วมกิจกรรม และการติดต่อสื่อสารภายในชุมชน กับตัวแปรตามได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมการรักษาความสะอาดและกิจกรรมการกุศลประจำปี ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่าง ๆ ของความแปลกแยกกับการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ...
 • Thumbnail

  ลักษณะการขยายตัวของชุมชนแออัดในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  เมธี พยอมยงค์; แตงอ่อน มั่นใจตน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

  ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งขนาดและปริมาณของพื้นที่ และจำนวนประชากรในชุมชน อันเป็นผลมาจากสาเหตุหลายประการ จากการขยายตัวดังกล่าวนี้ ก่อให้เกิดความแออัดยัดเยียด และส่งผลให้เกิดปัญหานานัปการต่อชุมชนนั้น ๆ และปริมณฑลในเขตเมืองในส่วนรวม