Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การประเมินผลสำเร็จของชุมชนที่ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า 

    กฤติยา อนุวงศ์; สุรสิทธิ์ วชิรขจร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

    การประเมินผลสําเร็จของชุมชนที่ได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของ การเคหะแห่งชาติ: กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่ามีวัตถุประสงค์ เพื่อ1) ประเมินผลระดับความสําเร็จของเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า ที่ดําเนินการ ตามกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติในด้านปจจัย นําเข้ากระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์2) ศึกษาปญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะในการ รับปรุงการดําเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในโครงการของการเคหะ แห่งชาติ วิธีการศึกษาในครั้งนี้ได้นําแบบจําลองการประเมินปัจจัยนําเข้าผล ...