Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  กูรูฟันธง พปชร.จัดตั้งรัฐฐาล ดึงความเชื่อมั่น-ดูดทุนไหลเข้า 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2019-04-22)

  มีความคิดความเห็นจากนักวิชาการในประเด็นการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งมีความเป็นห่วงในเรื่องของการมุ่งขายประชานิยม เน้นแก้เศรษฐกิจในระยะสั้น กังวลว่าต่างชาติจะย้ายการลงทุนไปประเทศอื่นแทน ซึ่งขณะนี้ดาวรุ่งของอาเซียน คือ เมียนมา
 • Thumbnail

  เพิ่มทักษะแรงงานดิจิทัล แก้ปัญหา'ป.ตรี'ตกงาน 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-06-29)

  การเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยให้ทัดเทียมทุกประเทศในโลก การทำงานในอนาคต เรื่องทักษะดิจิทัล ไอทีและภาษามีความจำเป็นอย่างมาก เพราะการทำงานที่มีทักษะเหล่านี้ ล้วนเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการศึกษาในวันนี้ต้องเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีในทุกวิชาชีพให้แก่บัณฑิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรายได้แก่แรงงานไทย
 • Thumbnail

  รัฐฯ เตรียมดัน"มาตรฐานอาชีพและวุฒิวิชาชีพ" รับ"ประเทศไทย 4.0" 

  Unknown author (บริษัท บางกอกโพสต์, 2017-11-20)

  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถานบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า ได้จัดทำ "มาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ" สาขาวิชาชีพบริการวิจัยและสำรวจความคิดเห็น สาขาวิจัยและพัฒนา ผลักดันให้เกิดการยกระดับมาตรฐานนักวิจัยไทยสู่ระดับสากล เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักวิจัยไทยในสาขาอาชีพต่างๆ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการในประเทศและต่างประเทศ และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นานาประเทศว่าประเทศไทยมัศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านวิจัยและพัฒนา
 • Thumbnail

  สลายสีเสื้อแค่'ผักชีโรยหน้า' แนะรัฐแก้ปัญหาทัศนะคติ 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-01-11)

  ความเห็นจากแวดวงวิชาการต่อประเด็นการ"สลายสีเสื้อ" เพื่อสร้างความปรองดองนั้น ดนุวัศ สาคริก อาจารย์ประจำคณะรับประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) มองว่าในการสร้างความปรองดองนั้น รัฐบาลต้องมีทิศทางที่จะแสดงให้ประชาชนเห็นถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาให้เกิดความรู้สึกถึงความมั่นคงต่อการดำรงชีวิตได้อย่างเท่าเทียม ความปรองดอง สมานฉันท์ก็จะกิดขึ้น และเมื่อถึงเวลานั้นต่อให้รัฐบาลจะดำเนินโครงการใดๆ ก็จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทุกคน