Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ตัวแบบการพยากรณ์ราคาการซื้อ-ขายบิทคอยน์ 

    กิ่งกมล นกงาม; พาชิตชนัต ศิริพานิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

    งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ของการศึกษาเพื่อหาตัวแบบพยากรณ์ราคาการซื้อ-ขายบิทคอยน์ที่เหมาะสม โดยอาศัยปัจจัยภายนอกที่อยู่ในขอบเขตของด้านการเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์ 5 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สินทรัพย์ปลอดภัย ราคาน้ำมันดิบ ปริมาณการซื้อ-ขายบิทคอยน์ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ และอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลราคาบิทคอยน์ที่ใช้เป็นข้อมูลรายวันย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลต่างช่วงกัน เนื่องจากข้อมูลช่วงแรกที่ใช้ในการวิเคราะห์มีช่วงที่มีความผันผวนเพราะเป็นการเปิดตัวบิทคอยน์ในระยะแรก ...