Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ละครอิงประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

    (แนวหน้า, 2016-08-05)

    ละครอิงประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ "ดั่งเม็ดทรายในแผ่นดิน" จัดสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่เกร็ดความรู้ ความเกี่ยวเนื่องของ 2 ศาสตร์ คือ ยุทธศิลป์ และนาฎศิลป์ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริมทั้งทางตรง และทางอ้อม อันเป็นต้นแบบของศิลปวัฒนธรรมไทย อีกประการหนึ่งเพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงเจตคติอุดมการณ์ความรู้สึกของทหารที่เสียสละเพื่อแผ่นดิน โดยบทละครนี้เป็นเรื่องเล่าผสมผสานระหว่างภาพจินตนาการในโลกทิพย์ กับภาพชีวิตจริงในโลกมนุษย์ ดำเนินเรื่องโดย ท้าวศรีพรหมรักษ์ยักษ์กุมาร หนึ่งในจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการอัญเชิญเป็นทิพยญาณในพิธีถือน้ำพ ...