Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ทุนทางสังคมกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาตลาดคลองสวนร้อยปี อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

    เบญญาภา เศรษฐทัตต์; อาแว มะแส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาทุนทางสังคมที่ปรากฏในชุมชน (2) ศึกษา กระบวนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ(3) ศึกษาบทบาทของทุนทางสังคมในการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปี อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วิธี การศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับ ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ (Key-informant) จำนวน15 คน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipant Observation) ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปีมีทุนทางสังคมที่เด่นชัดที่สุด คือ “ความ ไว้วางใจ” ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ...