Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  การศึกษาความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ไทยในอาเซียน 5 

  วนิดา จรุงกิจกุล; สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน 5 2) ศึกษาความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ไทยในอาเซียน 5 และ 3)กำหนดกลยทุธ์ในการพฒันาความสามารถในการแข่ง ขันของตลาดหลักทรัพย์ไทย
 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนองค์การและวัฒนธรรมองค์การระหว่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ติดอันดับ SET 100 Index 

  ณภัทธิรา มุ่งธนวรกุล; วาสิตา บุญสาธร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อน องค์การ และวัฒนธรรมองค์การของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2) เพื่อตึกษา เปรียบเทียบระดับความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนองค์การ กับวัฒนธรรมองค์การระหว่างจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั่วไป กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯที่ติดอันดับ SET 100 Index และ 3) เพื่อศึกษาความสามารถในการทำนายของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อความ มุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนองค์การ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงานที่ทำงานอยู่ในบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จำนวน 414 คน ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  อุรสา บรรณกิจโศภน; มนตรี โสคติยานุรักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณีการซิ้อขายหุ้นของผู้ลงทุน โดยจําแนก ประเภทของผู้ลงทุนเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ลงทุนรายใหญ่ผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบันไทย และผู้ ลงทุนสถาบันต่างประเทศ และนําเสนอผลการศึกษาเชิงประจักษ์นี้เป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิง นโยบายให้ผู้กําหนดนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย โดยเฉพาะใน ส่วนของการพัฒนาคุณภาพ การขยายฐานผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งนําเสนอแนวทางใน การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  ปิยวัฒน์ ปัญญา; ปริยดา สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งเน้นการศึกษาถึงพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผล ต่อการตัดสินใจลงทุนและพฤติกรรมของนักลงทุน จากการศึกษาส่วนแรกพบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่มีรอบการซื้อขายถี่ มีวัตถุประสงค์หลัก ในการลงทุนคือต้องการกําไรส่วนต่างของราคา โดยนักลงทุนรายย่อยให้ความสําคัญกับการใช้ ปัจจัยจุลภาคในการตัดสินใจลงทุนมากที่สุด และมีการตอบสนองต่ออิทธิพลภายนอกในสัดส่วน ที่สูง ซึ่งแสดงถึงความไม่เป็นผู้มีเหตุผล ต่างจากทฤษฎีการเงินดั้งเดิม นอกจากนี้ ในส่วนของ การวิเคราะห์เชิงอนุมาน ...