Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  "ดร.พิริยะ"แนะ"คนรุ่นใหม่" เลือกงานด้วยใจ อยู่กับงานได้นาน 

  Unknown author (เว็บไซต์บ้านเมือง, 2020-05-02)

  ด้วยการเติบโตมาในยุคแห่งเทคโนโลยี คนรุ่นใหม่จึงมีพฤติกรรมและวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากคนรุ่นเก่า ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะเรื่องของการทำงาน ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า มีคำแนะนำดีๆ ให้คนรุ่นใหม่ได้เตรียมตัวกับตลาดแรงงานที่กำลังรออยู่ รวมถึงแนวทางให้องค์กรหรือหน่วยงานนำไปปรับใช้ เพื่อตอบรับวิถีการทำงานของรุ่นใหม่มากขึ้น
 • Thumbnail

  เปิดตัวเลขวิเคราะห์สภาพ'จ้างงาน-ว่างงาน' 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2016-07-22)

  ข้อมูลและตัวเลขของสภาพการจ้างงาน และการว่างงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ รวมถึงบัณฑิตในระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาใหม่ในปัจจุบัน ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและภาวะภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา