Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  การจัดสวัสดิการของกรมตำรวจ 

  ประภา ถิรพันธ์; เพ็ญศรี วายวานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  กรมตำรวจได้จัดตั้งแผนกสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2493 ขึ้นตรงต่อกองจเรตำรวจ แผนกสวัสดิการนี้มีหน้าที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือตำรวจและครอบครัวในกรณีที่ประสบความเดือดร้อนทุกข์ยากต่าง ๆ จัดการฌาปนกิจศพข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการรวมทั้งดำเนินการในเรื่องทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ และการจัดสหกรณ์รูปต่าง ๆ ขึ้นในกรมตำรวจ ต่อมาเมื่อปี 2496 แผนกสวัสดิการนี้ขึ้นอยู่กับส่วนบัญชาการของกองบัญชาการจเรตำรวจ และมีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีก คือ ควบคุมการก่อสร้างอาคาร สถานที่ราชการ และโรงเรียนของตำรวจ ...
 • Thumbnail

  การศึกษาอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนต่อการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

  วรรณนิภา ภูมิถาวร; ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนต่อการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการบริหารงานคดีของหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบคดี ในคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก (High-profile Cases) ศึกษาบทบาทของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในการทำงานเกี่ยวกับคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจมาก และศึกษาอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนในเชิงการสร้างแรงกดดันในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าพนักงานตำรวจ การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ในการอาศัยข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์ ...
 • Thumbnail

  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานตำรวจ 

  ปิยะ อุทาโย, 2505-; ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนในสถานีตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล 

  สุรพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1997)
 • Thumbnail

  แรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจของนักเรียนนายร้อยตำรวจ 

  ปรุง บุญผดุง; ธวัช วิชัยดิษฐ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1982)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาถึงลำดับความสำคัญของแรงจูงใจในแต่ละด้านต่อการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และเพื่อให้ได้ผลการศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางเสนอแนะในการกำหนดนโยบายของโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่จะปรับปรุงแนวทางการฝึกอบรมนักเรียนนายร้อยตำรวจให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย ผลการศึกษาพบว่านักเรียนนายร้อยตำรวจมีแรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจในระดับปานกลาง นักเรียนนายร้อยตำรวจมีแรงจูงใจในด้านอิทธิพลทางบุคคล ...