Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้กับต้นทุนทางเศรษฐกิจ 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-10-19)

  ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและจำเป็นต้องทำความเข้าใจ เพื่อให้การกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเป็นหนี้มีความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
 • Thumbnail

  ต้นทุนสำคัญของการต่อสู้ทางการเมือง 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-10-28)

  สังคมไทยในปัจจุบันเป็นช่วงระเยะเวลาของการเปลี่ยนผ่าน และเกิดการต่อสู้ทางการเมืองการปกครองระหว่าง 2 ขั้วอำนาจ จนเป็นผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลง ปัญหาเรื่องค่าครองชีพเป็นปัญหาหนึ่งที่จะเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงในสังคมได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยที่มีความเปราะบางต่อปัญหานี้ คือ เป็นเศรษฐกิจที่มีปัญหาการกระจายรายได้ มีช่องว่าระหว่างรายได้ประชากรมาก ปัญหาการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ต้นทุนทางเศรษฐกิจในการต่อสู้ทางการเมืองสูงขึ้นเป็นทวีคูณ