Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การตรวจจับรูปแบบผิดปกติของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วย Decision tree 

  รัญญา แพรวพิพัฒน์; อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  งานวิจัยนี้ศึกษารูปแบบความผิดปกติของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคนไข้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยปัจจัยการสั่งใช้ยา โรค และระดับสถานพยาบาล ในขั้นแรกใช้ข้อมูลในอดีตทำนายความถี่ของการเข้ารับการรักษาพยาบาลจากการวิเคราะห์แบบถดถอยทวินามนิเสธและทำนายความรุนแรงของการเข้ารับพยาบาลต่อครั้งจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณซึ่งการวิเคราะห์แบบถดถอยทำให้ทราบเพียงค่าทำนายความถี่และความรุนแรงเท่านั้น แต่มิสามารถทราบรูปแบบที่กระทบต่อความผิดปกติ ขั้นต่อมาทำการศึกษารูปแบบความผิดปกติของการเบิกจ่ายค่ารักษา โดยใช้ส่วนเหลือจากตัวแบบถดถอยพิจารณาความผิดปกติ ของการสั่งใช้ยา ...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง 

  พงศกรณ์ เหลืองประเสริฐ; วุฒิไกร งามศิริจิตต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

          การศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน และ 2) สร้างแบบจำลองในการทำนายความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากประชากรพนักงานส่วนโรงงานผลิตของบริษัททั้งหมดจำนวน 252 คน ได้แบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์จำนวน 179 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งเป็นหนึ่ ...