Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การจัดสรรและความเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

    สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-06-19)

    ในระบบเศรษฐกิจที่มีโครงสร้างความเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตที่ไม่สมดุล หรือมีโอกาสในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่ไม่เท่าเทียมกัน ทำให้การใช้ประโยชน์หรือการจัดสรรปัจจัยการผลิตด้อยระสิทธิภาพไป การพัฒนาทางเศรษฐกิจจะล่าช้าหรือถดถอยลง และอาจเลวร้ายไปถึงขั้นที่ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศได้