Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริหารงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ทหารและครอบครัวทหารที่ไปช่วยสหประชาชาติทำการรบ ณ ประเทศเกาหลี 

    ทิพย์สุดา ศรลัมพ์; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

    รัฐบาลได้จัดตั้งมูลนิธิช่วยทหารและครอบครัวทหารที่ไปช่วยสหประชาชาติ ทำการรบ ณ ประเทศเกาหลีขึ้นเมื่อ พ.ศ.2493 แต่การปฏิบัติงานของมูลนิธิไม่บรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยสมบูรณ์ วิทยานิพนธ์เรื่องนี้จึงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานของมูลนิธินี้เพื่อจะทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนทราบถึงกลไกในการปฏิบัติงานสงเคราะห์ว่ามีการประสานงาน การสังคม การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการแก้ปัญหาที่ได้ประสบมาในการปฏิบัติงาน