Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ทัศนคติต่อการเสียภาษีที่ต้องปรับเปลี่ยน 

    สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-01-21)

    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายภาษีของประชาชนและการจัดเก็บรายได้จากภาษีของรัฐโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ยังเต็มไปด้วยความสับสนและขาดความชัดเจน และได้กลายเป็นปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติการเสียภาษีของประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมาก ผู้จะต้องเสียภาษีมักจะรู้สึกว่าภาครัฐมาดึงเอารายได้ของตนไปฟรีๆ ทำให้มีความรู้สึกไม่อยากเสียภาษี และใช้ความพยายามในการหลบเลี่ยงภาษี ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี การจัดเก็บภาษี จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการทางการคลัง เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบทบาท และภาาระทางการคลังของประเทศที่มีความสำ ...