Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    สิ่งมีค่าย่อมไม่ได้มาง่าย 

    บุษกร วัชรศรีโรจน์ (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-10-31)

    วัฒนธรรมองค์กร เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร การจะสร้างให้เกิดวัฒนธรรมที่ต้องการ เป็นกระบวนการที่เป็นระบบ ต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ การที่ผู้นำขององค์กรตั้งแต่ระดับบนสุดและรองลงมาต้องแสดงหรือทำให้เห็นถึงวัฒนธรรมขององค์กรที่ต้องการ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา