Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ทุ่มกว่าพันล้านพัมนา"มลว."รับศุนย์แพทย์ ผุดรีสอร์ทผู้ป่วย คอนโด ช๊อปปิ้งมอลล์ 

    Unknown author (มติชน, 2017-04-05)

    ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักาณ์เพื่อรองรับศูนย์การแพทย์ และการเป็รมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบ ในอีไม่กี่ปีข้างหน้าว่า จะขับเคลื่อนทั้งในส่วนของการศึกษา และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องแรกที่ดำเนินการแล้ว คือการเปิดสำนักวิชาใหม่ 5 สำนักวิชา ประกอบด้วย สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สำนักทันตแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว โดยทันตแพทย์ศาสตร์อยู่ระหว่างร่างหลักสูตร ...