Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การพัฒนาแบบจำลองเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

    เตวิช โสภณปฏิมา; พาชิตชนัต ศิริพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่าการบริการ ความพึงพอใจในการบริการ และความจงรักภักดี เปรียบเทียบระหว่างธนาคารที่ใช้บริการเป็นประจํา และธนาคารที่รู้สึกประทับใจ โดยใช้สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) การศึกษาครั้งนี้ใช้การสํารวจตัวอย่าง ซึ่งสุ่มจากผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 270 คน แบบแบ่งชั้น 3 ขั้น ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ...