Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริหารการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย 

    สอาด มโนรัตน์; มาลัย หุวะนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

    วิทยานิพนธ์นี้มุ่งที่จะศึกษาว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีบทบาทบริหารงาน ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับเงินทุนพัฒนาสำหรับเอกชนในระยะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรบ้างในการสนับสนุนเกื้อกูลให้มีแหล่งทุนที่เอกชนจะกู้ยืมไปลงทุนได้โดยสะดวก