Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  CommunicAsia 2005 เมื่อโลกสื่อสารไร้สายกำลังเปลี่ยนไป. 

  ไพโรจน์ ไววานิชกิจ. (กองบรรณาธิการวารสารไมโครคอมพิวเตอร์., 2005)

  เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เทียบเท่ากับเกาะช้างของไทย โครงข่ายการคมนาคมที่มีการวางแผนสร้างอย่างเป็นระบบ ทำให้การเดินทางจากจุดต่างๆ ภายในเกาะสิงคโปร์ไปยังสถานที่จัดงานเป็นไปได้โดยง่ายดาย ยิ่งเป็นการเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งมวลชนอย่างรถไฟฟ้า ที่เชื่อมต่อสนามบินนานาชาติชางฮีกับย่านกลางเมือง โดยเส้นทางผ่านบริเวณ Expo เป็นผลทำให้ช่วยย่นระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางเข้าหรืออกจากงานได้อย่างดีเยี่ยม
 • Thumbnail

  ธุรกิจไทยปรับตัวรับแรงกระทบจากคลื่นเทคโนโลยี 

  Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2019-03-11)

  ในยุคปัจจุบันทุกอย่างอยู่ในโซเชียลมีเดีย ธุรกิจที่จะอยู่รอดได้ต้องมีความสามารถในการปรับ Business Model ท่ามกลางการเกิดขึ้นของรูปแบบใหม่ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Airbnb Uber Lines ซึ่งสามารถสร้างรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนล้านได้ภายในไม่กี่ปี หรือแม้แต่ธุรกิจดิจิทัล เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อภาคเศรษฐกิจของไทยและทั่วโลกมากๆ เพราะดิจิทัลเข้ามาทำลายกำแพงเก่าๆ ของการทำธุรกิจ ทำให้โมเดลธุรกิจเปลี่ยนไป
 • Thumbnail

  รู้ยัง? ธุรกิจแจ้งเกิดปีแพะ 

  วรธาร ทัดแก้ว (โพสต์ พับลิชชิง, 2015-01-07)

  รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ นิด้า กล่าวว่า ในปี'58 นี้ ธุรกิจที่ไปได้สวยจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง พลังงาน ยานยนต์ ท่องเที่ยว อาหาร สุขภาพ การศึกษาและการบริการ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีวีดิจิทัล ค้าขายออนไลน์และโลจิสติกส์