Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การตลาดบริการธุรกิจกาแฟสดแฟรนไชส์ไทยขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร 

    วาสนา ภูยาแพทย์; วุฒิไกร งามศิริจิตต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการตลาดบริการธุรกิจกาแฟสดแฟรนไชส์ ไทยขนาดเล็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อส่วน ประสมการการตลาดบริการ 7 P’s ของธุรกิจร้านกาแฟสดแฟรนไชส์ไทยขนาดเล็ก ในเขต กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อเสนอแนะข้อมูลด้านการตลาดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจร้าน กาแฟสดแฟรนไชส์ไทยขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัย มีร้านกาแฟคอฟฟี่ ทูเดย์ (Coffee Today) เป็ นหน่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยจะใช้การวิจัยแบบผสมผสานระหว่าง การวิจัย เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงเชิงสำรวจใ ...