Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การศึกษาอิทธิพลของการได้รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

  ศินีนาฎ พูลเกื้อ; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจยัเรื่องการศึกษาอิทธิพลของการได้รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่อผลการ ดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยกำหนดวตัถุประสงค์ไว้ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาผล การดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยที่มีข้อมูลทั่วไปแตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยการศึกษาในคร้ังนี้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิอัตราส่วนทาง ...
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมของประเทศไทย 

  รัฐชัย วงษ์ทอง; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทำงกฎหมายของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมของประเทศไทย เพื่อศึกษาหาแนวทำงในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโรงแรมของไทย ให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาปัญหาการจำแนกประเภทกิจการของการประกอบธุรกิจโรงแรม การกำหนดมาตรฐานบางประการ และมาตรการคุ้มครองธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 และกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายโรงแร ...