Now showing items 1-6 of 6

 • Thumbnail

  จะเกิดอะไรขึ้น...เมื่อรถยนต์มีสมอง 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2015-05-06)

  โลกเทคโนโลยีแห่งศตวรรษนี้ อุปกรณ์ต่าง ๆ กลายเป็นสมาร์ทกันไปหมด เช่น สมาร์ทโฟน สมาร์ทวอทช์ สมาร์ททีวี หรือสมาร์ทคาร์ ก็เริ่มมีให้เห็นแล้ว ซึ่งสมาร์ทคาร์นี้ได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาบูรณาการกับนวัตกรรมทางด้านรถยนต์
 • Thumbnail

  นวัตกรรมทางวิธีคิดเพื่อการสื่อสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล 

  วศิน ประดิษฐศิลป์; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษานวัตกรรมการสื่อสาร (รูปแบบการสื่อสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล และ 2) วิเคราะห์หาระบบความคิดเชิงจิตวิทยา (การคิดแบบ วิพากษ์และแบบสร้างสรรค์) แบบปุถุชน ที่มีผลต่อรูปแบบการสื่อสารศาสนาของพระไพศาล วิ สาโล ทาการศึกษาผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล ผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นเครื่องมือในการวิจัย
 • Thumbnail

  ผลของนวัตกรรมการสื่อสารเรื่องภาวะโภชนาการเกินที่มีผลต่อความรู้ 

  เอกราช ดีเลิศ; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยเรื่องผลของนวัตกรรมการสื่อสารเรื่องภาวะโภชนาการเกินที่มีต่อความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติของเด็กประถมศึกษาตอนปลายมีวัตถุประสงศึกษาประสิทธิผลของเทคโนโลยี การสื่อสารผานช่องทาง SMS (Short Message Service) ในด้านความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตน ด้านโภชนาการของเด็กวัยประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างก่อนทาการทดลองและหลังทำการ ทดลองและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติตนเรื่อง โภชนาการ
 • Thumbnail

  เมื่อเรามองทะลุผนังรถยนต์ได้ 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2015-04-29)

  มีงานวิจัยของ ศ.ดร.มาซาฮิโกะ นำชุดอุปกรณ์พิเศษมาติดตั้งในรถยนต์ทำให้คนขับสามารถมองเห็นภาพด้านนอกตัวรถ คล้ายเสมือนว่ารถทั้งคันทำมาจากกระจก เรียกว่าไม่ได้ทำให้ประตูห้องโดยสารหายไปจริงๆ แต่เราสามารถเสมือนมองทะลุประตูรถยนต์ไปได้ โดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคโอได้ติดตั้งกล้องให้อยู่นอกตัวรถคอยเก็บภาพและข้อมูลต่างๆทางด้านนอกของรถยนต์และในขณะเดียวกันก็ทำการฉายภาพโดยใช้โปรเจคเตอร์ซึ่งติดอยู่ในรถฉายไปยังประตู และเบาะนั่งภายในห้องโดยสาร ทำให้คนขับสามารถมองเห็นภาพภายนอกของรถยนต์ได้ในขณะขับรถ
 • Thumbnail

  รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี: ตึกแฝดไร้เงา 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2015-04-22)

  ตอนนี้ในประเทศอังกฤษกำลังคิดที่จะสร้างอาคารระฟ้าใหม่ขึ้นมา 2 อาคาร แต่ความพิเศษของอาคารริมน้ำเทมส์ทั้งสองนี้ คือ มันเป็นอาคารที่ถูกออกแบบมาให้เป็นตึกที่ไม่มีเงา หรือ เป็นอาคารไร้เงานั่นเองครับ
 • Thumbnail

  สื่อสารด้วยนวัตกรรมหรือนวัตกรรมเพื่อสื่อสาร? 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2015-04-08)

  ในยุคที่เทคโนโลยีอยู่ล้อมรอบตัวเรา ก็คงไม่แปลกที่เทคโนโลยีจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารให้ได้ผล ไม่ว่าจะในระดับห้องเรียน ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ เหล่านักกการสื่อสารต่างก็มีคีย์เวิร์ดสำคัญอย่างเดียวกันก็คือ ใช้วิธีอะไรก็ได้ที่ทำให้การสื่อสารได้ผลที่สุด อย่าปล่อยให้เทคโนโลยีมาตีกรอบความคิด เพราะนวัตกรรมจะไม่เกิด