Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การวิจัยทางสังคมศาสตร์ต่างวัฒนธรรม : ศึกษาวิเคราะห์จากการวิจัยของคณะวิจัยชาวต่างประเทศที่มีนักวิจัยไทยเป็นผู้ช่วย 

  ธวัช วิชัยดิษฐ; อมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ เพื่อสำรวจดูว่าเทคนิคในการวิจัยของชาติตะวันตกอันเป็นวิธีการที่ทันสมัยนั้นจะสามารถนำมาใช้ในสังคมไทยที่มีสภาพสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างไปจากชาติตะวันตกได้มากน้อยหรือไม่ เพียงใด จากผลการศึกษาปรากฏว่าการวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศที่มีนักวิจัยไทยเป็นผู้ช่วย ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินงานได้มาก ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยโดยตรง และในส่วนที่เกี่ยวกับความแตกต่างกันในด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี พฤติกรรมของสังคม และภาษา ฉะนั้นความสำเร็จของงานวิจัยสภาพทางสังคมศาสตร์ด้านวัฒนธรรม ย่อมขึ้นอยู่กับความรอบรู้ท ...
 • Thumbnail

  รัฐฯ เตรียมดัน"มาตรฐานอาชีพและวุฒิวิชาชีพ" รับ"ประเทศไทย 4.0" 

  Unknown author (บริษัท บางกอกโพสต์, 2017-11-20)

  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถานบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า ได้จัดทำ "มาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ" สาขาวิชาชีพบริการวิจัยและสำรวจความคิดเห็น สาขาวิจัยและพัฒนา ผลักดันให้เกิดการยกระดับมาตรฐานนักวิจัยไทยสู่ระดับสากล เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักวิจัยไทยในสาขาอาชีพต่างๆ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการในประเทศและต่างประเทศ และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นานาประเทศว่าประเทศไทยมัศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านวิจัยและพัฒนา