Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  กลุ่มอาจารย์มธ.จับ 14 นศ. บี้คสช.ฟังต่างชาติ แดงขู่ระวัง! มีม็อบต้าน บิ๊กตู่ : ยอมรับไม่สบายใจ 

  Unknown author (บริษัท นวกิจบ้านเมือง, 2015-07-02)

  จากกรณีที่ 14 นักศึกษากลุ่มดาวดินถูกจับตัว กลุ่มอาจารย์มธ.ได้เรียกร้องให้ คสช.ปล่อยตัวนักศึกษา และให้รับฟังข้อเรียกร้องของนานาชาติที่ให้ปล่อยตัวนักศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไข
 • Thumbnail

  ทัศนคติของช่างฝีมือที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารต่อการนำความรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

  สุภา ศรีรักษ์; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  ศึกษาเพื่อทราบทัศนคติของช่างฝีมือที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารต่อการนำความรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าช่างฝีมือเหล่านั้นจะมีลักษณะสภาพความเป็นจริงอย่างไรบ้าง เริ่มต้นวิทยานิพนธ์เป็นการเสนอแนวความคิดและความเป็นมาของการฝึกช่างฝีมือของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ทัศนคติของช่างฝีมือต่อการนำความรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเสนอการเปรียบเทียบการใช้ความรู้ทางวิชาชีพปฏิบัติงานแยกตามกลุ่ม บุคคล และหน่วยต้นสังกัด ตลอดจนเปรียบเทียบโดยแยกพิจารณาตามสาขาวิชาชีพ และรุ่นที่สำเร็จการศึกษา.
 • Thumbnail

  ปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว 

  กฤษณะโชติ บัวหล้า; ดุจเดือน พันธุมนาวิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์กับพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียน ตลอดจนแสวงหาตัวทำนายและปริมาณการทำนายพฤติกรรมมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ คัดเลือกเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว ชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 จำนวน 543 คน จากมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ประกอบไปด้วยเพศชาย 123 คน (22.7%) และเพศหญิง 420 คน (77.3%) อายุเฉลี่ย 19 ปี 8 เดือน สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ...