Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    "Help From Home"เชื่อมโยงทุกคำร้องขอ...ส่งต่อทุกความช่วยเหลือ 

    Unknown author (บริษัท วัชรพล, 2020-04-25)

    ปรากฏการณ์ของบริจาคที่ถาโถมเข้าสู่โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนัก ทั้งในแง่ความขาดแคลนและการระดมบริจาค แม้จะเป็นเรืองที่ดี แต่หากขาดระบบการบริหารจัดการที่ดีก็อาจทำให้เกิดปัญหาได้ พลวัฒน์ ศุขจรัส ผอ.โครงการ Help From Home ได้ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ร่วมกันจัดทำเว็บไซต์ www.helpfromhome.info เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูลความต้องการอุปกรณ์แต่ละชนิดของสถานพยาบาล เป็นข้อมูลที่แม่นยำ เชื่อถือได้