Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การประเมินหลักสูตรการศึกษาอบรมนักเรียนนายอำเภอ 

  ชัยรัตน์ พรหมบุบผา; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)
 • Thumbnail

  การฝึกอบรมปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2505 ของกรมการปกครอง 

  สุภาพ ระนองธานี; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการบริหารงานการพัฒนาคนให้มีสมรรถภาพอาจกระทำได้ด้วยการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ตลอดจนนิสัยความคิดอ่านและการทำงานให้ดีขึ้น กระทรวงมหาดไทยได้วางโครงการฝึกอบรมปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับความต้องการอันเนื่องมาแต่สถานการณ์ของประเทศและตัวบุคคล ส่วนหลักการก็ถือเอาสภาพภูมิศาสตร์และความตึงเครียดของสถานการณ์เป็นหลักกำหนดการฝึกอบรมก่อนหลัง การเลือกสรรผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นปลัดจังหวัดและนายอำเภอที่มีอายุไม่เกิน 59 ปี กรรมวิธีการฝึกอบรมนั้นเป็นแบบการนำอภิปรายเป็นส่วนใหญ่ ...