Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    "นิด้า" ปั้นนักบริหารสิ่งแวดล้อมเสริมความยั่งยืนเศรษฐกิจประเทศ 

    Unknown author (ประชาชาติธุรกิจ, 2015-09-07)

    หลังจากนิด้าเปิดหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 2539 ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษา สังกักสำนักอธิการบดี ด้วยเป้าหมายในการสร้างนักบริหารการพัฒนาด้านสิ่งแวดล่้อมเข้ามาช่วยวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างเป็นระบบ ดังนั้น จากกระแสของการประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเรียกร้องให้นักธุรกิจคำนึงถึงการประกอบการอย่างมีความรับผิดชอบ นิด้าจึงขยับหลักสูตรข้างต้นมาสู่การจัดตั้ง คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดย ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนนิด้า เปิดเผยถึงการปรับตัวครั้งนี้ว่า เพราะทางสถาบันเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ...