Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การเปิดรับนิตยสารแจกฟรีและอิทธิพลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  วรรณกมล ทัพขันธ์; ประทุม ฤกษ์กลาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับนิตยสารแจกฟรีและอิทธิพลต่อประชาชนใน เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้อ่านนิตยสารแจกฟรีที่มีอายุ51-60 ในเขตปีการวิจัยเชิงปริมาณ กรุงเทพมหานครก(Quantitative Research) มีเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือ ผูอ้่านที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน ทั้งสิ้น 400คน วิเคราะห์และประมวลผลการวิจัยด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่าด้านพฤติกรรมการเปิดรับ นิตยสารแจกฟรีที่กลุ่มตวัอย่างเคยได้รับอ่าน เป็นประจํา ได้แก่ นิตยสารแจกฟรีสําหรับผู้บริโภคทั่ว ไปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ...
 • Thumbnail

  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในบริบทของนิตยสาร Creative Thailand 

  โกษม โกยทอง; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อให้ทราบถึงนัยยะการตีความของคา ว่า “อุตสาหกรรม สร้างสรรค์ (Creative Industries)” ในบริบทของนิตยสาร Creative Thailand รวมถึงแนวทางการ แพร่กระจายความรู้สู่ผู้อ่าน (Distribution) (2) เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหา (สาร) ประเภทใดที่ถูกมุ่งเน้น หรือ ละเลย จากผู้ผลิตนิตยสาร Creative Thailand (ผู้ส่งสาร) เมื่อกล่าวถึงขอบเขตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในบริบทของประเทศไทยและในระดับสากล รวมถึงสาเหตุ อิทธิพลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสารที่ ถูกนา เสนอ (3) เพื่อให้ทราบถึงวิวัฒนาการในการนา เสนอเนื้อหา “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ...