Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การวิเคราะห์กระบวนการกำหนดนโยบายของไทยในภาวะสงครามระหว่างปี พ.ศ. 2481-2485 

  ปอ ธัชชัย; สุรชัย สุพโปฎก, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1973)

  วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มุ่งวิเคราะห์แนวปฏิบัติในกระบวนการกำหนดนโยบายภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมา อันเป็นเวลาที่รัฐบาลคณะราษฎร์ต้องเผชิญกับปัญหาความไม่สงบภายในประเทศ ที่แสดงออกถึงการต่อต้าน การไม่ยอมรับอำนาจของคณะราษฎร ความขัดแย้งทางอุดมการการปกครอง ผู้เขียนได้กล่าวถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายแห่งรัฐ เริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์ความหมายของนโยบาย ต่อจากนั้นจึงศึกษาการกำหนดนโยบายของรัฐก่อนภาวะสงคราม โดยกล่าวถึงภูมิหลังของการกำหนดนโยบาย โดยเฉพาะสถานการณ์ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งหลักการและตัวบุคคลผู ...
 • Thumbnail

  ปัญหาการใช้บังคับบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

  สุชาดา เภารังค์; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมาเกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการใช้บังคับบทบัญญัติหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวนโยบายแห่งรัฐของต่างประเทศ และเพื่อศึกษาหาแนวทางเสนอแนะปัญหาการใช้บังคับบทบัญญัติหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 และมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมีขอบเขตการศึกษา คือ สถานะทางกฎหมายในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และผลผูกพันในการดำเนินงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ...