Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    นักวิชาการ'ชงตั้ง'บรรษัทประกันสุขภาพแห่งชาติ 

    Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2016-02-10)

    นักวิชาการเสนอให้มีการจัดตั้งบรรษัทประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับประกันสุขภาพกลุ่มของภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้สิ่งที่ดีขึ้น และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนอีกด้วย