Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    อุดมการณ์การเมือง (3) มายาคติแห่งชัยชนะของเหตุผลกับอุดมการณ์ที่ไม่วันอวสาน 

    พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-07-27)

    แนวคิดอวสานนิยมแบบสุดท้ายเป็นการทะเลาะถกเถียงกันเกี่ยวกับการนำหลักคิด "เหตุผลนิยม" มาแทนที่ "อุดมการณ์" สำหรับประวัติศาสตร์ของการพัฒนาภูมิปัญญาของตะวันตก ความพยายามของนักปรัชญาในการนำหลักคิดแบบเหตุผลนิยมเข้ามาแทนที่อุดมการณ์สามารถย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่ 19 ซึ่งมีการสร้างขอบเขตเพื่อแบ่งแยกความแตกต่างระหว่าง "อุดมการณ์" และ "ศาสตร์" ออกจากกัน คาร์ล มาร์กซ์ เป็นผู้หยิบยกประเด็นอุดมการณ์มาสู่แวดวงการถกเถียงอย่างเป็นระบบ ในทัศนะของมาร์กซ์ อุดมการณ์เป็นสิ่งผิดพลาดที่แฝงฝังในจิตสำนึกของมนุษย์ เพราะว่าอุดมการณ์ทำหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องมือหรือกลไกใน ...