Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานของบริษัทเอสโซ่แสตนดาร์ดประเทศไทยจำกัด 

    ศุภรัชต์ โชติกญาณ; ธวัช ฉัตระเนตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

    เป็นการศึกษาวิเคราะห์เฉพาะการฝึกอบรมระดับหัวหน้างานตามโครงการ ซึ่งการฝึกอบรมนี้แบ่งเวลาการฝึกอบรมออกเป็น 4 ระยะคือ ระยะที่ 1 ระยะซึ่งหนักทางทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ระยะที่ 2 การฝึกอบรมในการปฏิบัติงานจริง ๆ ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 เหมือนระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ตามลำดับ แต่ผู้เขียนได้ทำการศึกษาเพียง 3 ระยะ