Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ดร.เกชา ลาวัลยะวัฒน์ ผู้นำโฉมใหม่ให้เอเพ็ค พลาสติกส์ 

    Unknown author (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป, 1995)

    ปัจจุบันสินค้าต่างๆที่ผลิตขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพลาสติกส์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติกส์นั้น มีตั้งแต่ของใช้เล็กๆ น้อยๆ ภายในบ้าน เครื่องใช้ประจำตัว จนกระทั่งถึงผลิตภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง ความก้าวหน้า และการเติบโตของอุตสาหกรรม ส่งผลให้วัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีแน้วโน้มขยายตัวสูงขึ้นตลอดเวลา