Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ถึงเวลาวินิจฉัย'ความอยู่ดีมีสุขและผูกพัน'ของคนในองค์กร! 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2015-06-18)

  การพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นองค์กรสมรรถนะสูง นอกจากผู้นำต้องมีความมุ่งมั่น มีแนวคิด มีเครื่องมือที่นำไปสู่การปฏิบัติย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพแล้ว อีกประการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งคือ บุคลากร ซึ่งถ้าบุคลากรอยู่ดีมีสุขมีความผูกพันต่อกัน ย่อมมีส่วนสำคัญในการสร้างความสุขในที่ทำงาน
 • Thumbnail

  แนวทางการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 

  อนุพงษ์ หมื่นชัยยะ; แสงแข บุญศิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การที่มีอิทธิพลต่อการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 3) เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพที่มีอิทธิพลต่อการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยได้ใช้วิธีแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ...
 • Thumbnail

  เพาะเมล็ดพันธุ์ทำงานเปี่ยมสุขให้ธุรกิจ SMEs ต่างชาติ 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2015-09-03)

  ช่วงเดือน เม.ย.-ส.ค. 2558 ที่ผ่านมาสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.ได้นำร่องสร้างองค์กรแห่งความสุข ร่วมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ต่างชาติ ทีีใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตและทำธุรกิจในโครงการ "Happy Workplace international project" ตามหลัก "ความสุข 8 ประการ" หรือ "Happy 8" โดยมีธุรกิจ SMEs ของญี่ปุ่น 8 บริษัทเข้าร่วมอบรมทั้งผู้บริหารและพนักงาน
 • Thumbnail

  เพาะเมล็ดพันธุ์ทำงานเปี่ยมสุขให้ธุรกิจ SMEs ต่างชาติ 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2015-09-03)

  ช่วงเดือน เม.ย. - ส.ค. 2558 ที่ผ่านมาสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. ได้นำร่องสร้างองค์กรเเห่งความสุข ร่วมกับธุรกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม หรือ SMEs ต่างชาติ ที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตเเละทำธุรกิจ ในโครงการ "Happy Workplace international project" ตามหลักความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8 โดยมีธุรกิจ SMEs ของญี่ปุ่น 8 บริษัท เข้าร่วมอบรมทั้งผู้บริหารเเละพนักงาน