Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    เวียดนามทุกวันนี้ 

    อภิชาติ ธีรธำรง. (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร., 1991)

    การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในโซเวียตและยุโรปตะวันออก ได้มีผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้นำเวียดนามอยู่เหมือนกัน ก่อนที่โซเวียตจะทำการปฎิรูปตามนโยบายกลาสนอสต์ และเปเรสทรอบก้า ผู้นำเวียดนามได้ยึดถือเอาระบบสังคมนิยมของโซเวียตทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองแบบฉบับ ซึ่งทางด้านเศรษฐกิจได้เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักที่ประสบความล้มเหลวเนื่องจากไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางเศรษกิจเวียดนามที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางเกษตรกรรม ทุกวันนี้เวียดนามพยายามที่จะไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง