Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการออกแบบปฏิสัมพันธ์ 

    ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล (สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    หนังสือเล่มนี้ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา "คส 7307 : ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (CI 7307 : User Interface and Interaction Design)" ของสาขาวิชาเอกวิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) เนื้อหาส่วนใหญ่ถูกรวบรวมมาให้เหมาะสมสำหรับโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยจะไม่ลงลึกถึงแง่มุมด้านธุรกิจหรือเทคนิคการตลาดซึ่งอยู่นอกเหนือจากขอบเขตของหนังสือเล่มนี้