Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปทุมธานีโมเดล ต้นแบบศูนย์กักแยกตัวตัดวงจรโควิด-19 ลดภาระหมอ ลดความเสี่ยงชุมชน 

    Unknown author (ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, 2020-05-19)

    โครงการศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก (Isolation Facility)ซึ่งเป็นโครงการที่ทางสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดทำขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างปลอดภัย เพิ่มการเข้าถึงการบริการทางสุขภาพของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีพื้นที่อยู่อาศัยจำกัดที่จำเป็นต้องกักตัว ให้มีที่พักแยกจากครอบครัวและชุมชน ลดความเสี่ยงของชุมชนที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ โดยหวังขยายผลการปฏิบัติสู่พื้นที่ชุมชนในจังหวัดอื่นต่อไป