Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต โดยใช้แบบจำลอง Arbitrage pricing theory 

  ธนโชค กาญจนนันทวงศ์; ปรีชา วิจิตรธรรมรส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับปัจจัยทาง เศรษฐกิจ ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ ปริมาณเงิน ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อประมาณค่าความเสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ค่าชดเชยความ เสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ และอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ โดยใช้แบบจำลอง Arbitrage Pricing Theory (APT) เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่ม ประกันภัยและประกันชีวิต การศึกษาจะใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวม 60 เดือน ...
 • Thumbnail

  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านตัวแทนและผ่านธนาคารพาณิชย์ 

  เกรียงไกร ธนากรไพศาล; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  งานวิจัยครั้งนี้ได้ทำการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านตัวแทนและผ่านธนาคารพาณิชย์และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ พึงพอใจที่มตี่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตในแต่ละช่องทางโดยขอบเขตประชากรคือลูกค้าที่ซื้อ ประกันชีวิตแล้วที่เป็นคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่20 ปีขึ้นไปโดยใช้วิธีการ สุ่มตัวอย่างหลายขั้น (Multistage Random Sampling) แล้วใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลตัวอย่าง จํานวนทั้งหมด 400คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช t–test, F–test และการเปรียบเทียบเชิงพหุ จากตัวอย่างลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม ...