Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    มาเลเซีย ก้าวล้ำนำหน้าไทย. 

    Unknown author (ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นไทอิงค์., 2001)

    Mr.Lim บอกว่า สถาบัน NICHE ตั้งมา2 ปีแล้ว ซึ่งในประเทศมาเลเซียมีสถาบันในลักษณะเดียวกันนี้หลายแห่งด้วยกัน แต่ NICHE เป็นเพียงสถาบันเดียวในประเทศมาเลเซียที่ออกไปบรรยายนอกประเทศโดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประเทศที่เดินทางไปบรรยายบ่อยมากก็คือ ไทย และเวียดนาม ซึ่งในการรับบรรยายนั้นไม่เพียงเฉพาะนักขายในธุรกิจประกันชีวิตเท่านั้น แม้แต่ในวงการเงิน การธนาคารยังรับบรรยายให้ความรู้ต่างๆด้วย